Om psykoterapi och parterapi 

Psykoterapi är en samtalsbehandling som vilar på psykologisk vetenskap. Samtalen sker i en sekretesskyddad relation. 
Det finns olika psykoterapeutiska metoder. 
Jag har ett relationellt perspektiv och utgår i mitt arbete från kognitiv beteendeterapi, affektfokuserad psykoterapi och från känslomässigt fokuserad parterapi, samt EMDR-terapi.

Kognitiv beteendeterapi
I KBT utforskar vi tillsammans de tanke-och beteendemönster som vi har när vi mår dåligt, och arbetar för att hitta mer hjälpsamma tanke-och beteendemönster som bidrar till att må bättre. Tankemönster, känslor och handlingar hänger samman och påverkar varandra ömsesidigt. Genom att prova andra tankesätt och beteenden får vi nya erfarenheter som bidrar till mer hjälpsamma tanke-och beteendemönster. I KBT ligger fokus på nutid och framåt, men vi kan även blicka tillbaka i tiden för att förstå hur vi har tillägnat oss de tidigare tanke-och beteendemönstren. 
I KBT är det vanligt med hemuppgifter mellan sessionerna.

Affektfokuserad psykoterapi
Affektfokuserad psykoterapi fokuserar på att förstå sig själv och sitt agerande, och att få tillgång till att uttrycka sina grundläggande känslor för att därmed kunna hantera situationer och motgångar mer konstruktivt.
Våra grundläggande känslor/affekter (som ilska, sorg, glädje, intresse, förvåning, rädsla, skam/skuld och avsky) ger oss information om vad vi behöver och påverkar hur vi beter oss. När vi är i kontakt med våra affekter så agerar vi mer funktionellt. När vi inte har kontakt med, och inte kan lyssna, till våra känslor så bidrar det till att vi utvecklar beteendemönster som inte är funktionella för oss. 
Under terapin utforskar vi våra känsloreaktioner och invanda sätt att hantera känslorna på. Fokus ligger på det som är aktuellt i livet, men även på att förstå hur beteendemönstret har utformats eftersom känslomässiga svårigheter ofta är kopplade till tidigare erfarenheter. Att förstå vad som bidragit till svårigheterna underlättar att se vad vi behöver för att möjliggöra en förändring.  
Affektfokuserad psykoterapi integrerar psykodynamisk terapi, affektteori, anknytningsteori och inlärningspsykologi. 

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy
EMDR är en psykoterapimetod som kan hjälpa till att minska besvären efter svåra livshändelser och trauman av olika slag. 
Metoden underlättar bearbetning av obearbetade minnen från svåra livshändelser.
EMDR-terapi kombinerar inslag från flera psykoterapeutiska skolor, bland annat psykodynamisk teori, beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi och systemteori.
EMDR vilar på vetenskaplig grund och är en verksam metod vid posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. 

Parterapi
Känslomässigt fokuserad parterapi, EFT (Emotionally Focused Therapy for Couples), syftar till att öka den känslomässiga närheten, tryggheten och tilliten i parrelationen och att se det samspelsmönster som paret har fastnat i och hitta ett mer konstruktivt samspelsmönster. 
Par som fastnar i negativa samspelsmönster försöker upprepande nå fram till varandra, men förstår inte varandras reaktioner och beteenden. Under parterapin få paret hjälp att se och förstå det samspelsmönster som båda är inblandade i. När båda blir mer medvetna om det egna och den andres beteende, känslor och behov så ökar den ömsesidiga förståelsen, och när båda kan uttrycka sina innersta behov och önskemål till sin partner och upplever att partnern tar emot det med respekt och öppenhet så förändras samspelsmönstret. Tilliten och den känslomässiga öppenheten bidrar till ett mer konstruktivt samspelsmönster.   
EFT fungerar för par som är engagerade i sin parrelation och vill fördjupa relationen tillsammans.
Om våld eller missbruk förekommer i relationen rekommenderas inte EFT.